Belépés az oldalra
kikapcs elfelejtett jelszó

Bűvösvölgy

Adatkezelés Gyengénlátó változat

Az NMHH Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ (továbbiakban: Bűvösvölgy vagy Adatkezelő) oktatási tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelő megnevezése:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ

Cím: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 95.

Elérhetőség: informacio@buvosvolgy.hu

Tel.: +36 1 391-0520

Mobil: +36 30 496-1581

Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ, Debrecen

Cím: 4025 Debrecen, Hatvan u. 43.

Elérhetőség: debrecen@buvosvolgy.hu

+36 52 522 152

A Bűvösvölgy kiscsoportos, gyakorlati foglalkozásait a nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény szerinti tanórák keretében, a Nemzeti Alaptantervben (NAT) meghatározott műveltségterület, a mozgóképkultúra- és médiaismeret oktatása érdekében, a NAT és a ráépülő kereszttantervi képzés céljaival és törekvéseivel összhangban az oktatási/nevelési intézmények, illetve pedagógusok közreműködésével végzi, ezért adatkezelést csak szűk körben, a foglalkozások lebonyolításához elengedhetetlenül szükséges mértékben, az adatminimalizálás elvének figyelembevételével végez.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Adatkezelő oktatási tevékenységével összefüggésben személyes adatokat kizárólag az érintettek, valamint az érintett kiskorú személyek törvényes képviselőinek előzetes hozzájárulásával, illetve jogszabályi előírás alapján kezeli.

A kezelt személyes adatok köre:

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a jelentkező oktatási és/vagy nevelési tevékenységet folytató intézmények, valamint a Bűvösvölgy közötti – a foglalkozások előkészítése és lebonyolítása érdekében történő – kapcsolattartás, valamint a résztvevők egészségének, biztonságának megóvása.

A Bűvösvölgy az Intézményi regisztrációs lapokat elszámolási célból, illetve tevékenységének üzemeltető általi ellenőrzése céljából is kezeli.

A kép-, videó-, és hangfelvételek készítésének célja kizárólag a foglalkozások lebonyolítása, visszanézhetőségének biztosítása, illetve archiválása. Az archiválás célja, hogy a felvételekhez a résztvevők az intézményi kapcsolattartók közreműködésével később is hozzáférhessenek. Kizárólag Bűvösvölgy saját oktatói, alkalmazottai számára a teljes anonimitás mellett kutatási alapot ad arra, hogy a foglalkozásokat tovább fejlesszék a gyermekek igényei szerint, a szolgáltatás, a foglalkozások pedagógiai megalapozottsága és magas minőségének folyamatos biztosításáért, amely mindannyiunk, mind a diákok, mind az oktatók, mind pedig a közoktatási intézményekben dolgozó pedagógusok, valamint szülők érdeke.

A Bűvösvölgy médiaértés-oktató központokban készült felvételek egyedülállóan dokumentálják a 9-16 éves magyar diákok médiaalkotási kompetenciáit a filmjelenet, a rádiós magazin, a reklámfilm és a képes történetmesélés műfaji keretei között. A felvételek szakmai elemzése lehetőséget ad rá, hogy a központ tovább javítsa saját médiaértési kompetencia-fejlesztő munkáját, és kutatási belátásaival segítse a magyar médiaértés-oktatás fejlesztését a Bűvösvölgy projekten túl is.    

A Bűvösvölgy a felvételeket elemző szakembereknek kizárólag az audiovizuális anyaghoz biztosít szerződésben lefektetett feltételek szerint hozzáférést, az egyéni jelentkezési lapokhoz azok megőrzésének 5 éves időszakában sem. A felvételekről a kutatók nem készíthetnek másolatot, és azokat semmilyen részletükben nem adhatják közre.  

Adatkezelő a kezelt személyes adatokat kizárólag az érintettek részére teszi hozzáférhetővé, harmadik személynek kizárólag törvényi kötelezettség teljesítése érdekében (pl. arra jogosult hatóság kérésére) adja át.

A foglalkozásokon készített kép-, videó- és hangfelvételekhez az oktatási/nevelési intézmények képviselői a Bűvösvölgy honlapján történő regisztrációt követően férhetnek hozzá.

Az adatkezelés időtartama:

Adatkezelő az Intézményi regisztrációs lapon, valamint az egyéni regisztrációs lapon megadott személyes adatokat a foglalkozások lebonyolításától számított 5 évig megőrzi.

A médiaértés foglalkozások során készített kép-, videó- és hangfelvételeket Adatkezelő a foglalkozások javítását célzó kutatások elvégzése érdekében archiválja.

Adatkezelő az érintett, illetve törvényes képviselőjének kérésére a személyes adatokat haladéktalanul törli, illetve felismerhetetlenné teszi.

Az érintetteket megillető jogok:

A Bűvösvölgy táboroztatással összefüggő adatkezelése:

A kezelt személyes adatok köre és jogalapja:

Az adatkezelés célja a táborozás során a résztvevők életének, egészségének és testi épségének biztosítása, a közegészségügyi előírások betartása, valamint a törvényes képviselőkkel való kapcsolattartás biztosítása.

A táborozáshoz megadott különleges adatokat Adatkezelő elkülönítve, különös körültekintéssel tárolja, és kizárólag a táborozást lebonyolító munkatársai részére teszi hozzáférhetővé. Ezeket az adatokat Bűvösvölgy a táborozást követően törli.

Adatbiztonság:

Az NMHH az adatbiztonsági követelmények betartása érdekében gondoskodik az érintett személyes adatainak védelméről és biztonságáról, különösen az adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, jogosulatlan közlése vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés megelőzéséről és ezek esetleges előfordulása esetén azok orvoslásáról, hátrányos következményeinek enyhítéséről. Az NMHH belső szervezeti egységei útján megtesz minden olyan adatbiztonsági, technikai és szervezési, valamint adminisztratív intézkedést, amely a személyes adatok megfelelő szintű biztonságát garantálja.