Bűvösvölgy látogatásra felkészítő anyagok

A bűvösvölgyi látogatáshoz négy korcsoportban kínálunk felkészítő anyagokat. A témakörök a központban zajló foglalkozások témáit képviselik. Mindegyik csomagban egy-egy óraterv található, könnyen használható mellékletekkel. Javasoljuk, hogy a látogatás előtt a gyerekek legalább két-három témakörrel ismerkedjenek meg. Jó felkészülést kívánunk!

Történetkezdemények, értelmezési javaslatok a televíziós hírműsorokban

2020. 08. 26. hír cikk 9–10. évfolyam
Az óra célja: az alapozó órát követően elmélyíteni és árnyalni annak a megértését, hogy a hírek konstruálása során a hírszerkesztőségek miért úgy építik fel a közölt híranyagok jelentős részét, hogy az események bemutatásán túl azok értelmezését valamely legitim diskurzusba tereljék, vagy új diskurzust (társadalmi párbeszédet) kezdeményezzenek. Ezzel összefüggésben annak áttekintése, hogy mindennek milyen kapcsolata van az újságírói modellekkel
Megtekintés

Nyomtatva vagy digitálisan?

2020. 08. 26. kép cikk 7–8. évfolyam
Az óra célja: az újságról eddig tanultak továbbépítése új elemzési szempontok szerint. Fedezzék fel a tanulók, hogy egyes sajtótermékek milyen eszközök segítségével szólítják és tartják meg célközönségüket; a nyomtatott és digitális változat összevetése során pedig figyeljék meg, hogy célközönségében, megformálásában, nyelvezetében mennyiben hasonló és mennyiben más a két termék. Ezáltal vonjanak le következtetéseket a saját újságolvasási szokásaira vonatkozóan is
Megtekintés

Szól a rádió – tömegkultúra és rádióhatás

2020. 08. 26. hang cikk 7–8. évfolyam
Az óra célja: a kultúrafogyasztás alapfogalmainak bevezetése, a tömegkultúra vonzó, közösségépítő oldalának bemutatása
Megtekintés

A reklám kifejezésmódja és hatásai

2020. 08. 26. reklám cikk 7–8. évfolyam
Az óra célja: a reklám működésmódjának (kifejezőeszközök, sűrítés, narratív struktúra, kódok, sztereotípiák, manipuláció) megfigyelése és tudatosítása. A reklámhoz kapcsolódó, az egyén szintjén megjelenő és össztársadalmi jelenségek (mintakövetés, márka és identitás; reklámszabályozás) megértése
Megtekintés

Hír, hírműsorok, hírérték

2020. 08. 26. hír cikk 7–8. évfolyam
Az óra célja: a hírfogalom pragmatikus alkalmazása hírelemzésben, a hírműsorok alapvető formai jellegzetességeinek megismerése, a hírérték értelmezése konkrét hírelemzésben
Megtekintés

Nyitottság vagy kitárulkozás?

2020. 08. 26. internet cikk 9–10. évfolyam
Az óra célja: tapasztalati és elméleti síkon rögzíteni a tudatos médiahasználat jelentőségét
Megtekintés

Sajtóműfajok

2020. 08. 26. kép cikk 9–10. évfolyam
Az óra célja: a sajtóműfajok megismerése, rendszerezése, néhány kiemelt műfaj részletes bemutatása. A hír, a tudósítás, a vezércikk, a jegyzet és az interjú műfajának beazonosítása és jellemzése példákon keresztül. Ezzel az újságokban szereplő írások sokszínű, változatos tartalmi, formai megjelenésének, eltérő funkciójának tudatosítása. A tanulók szövegértési képességének, kritikus médiahasználatának segítése, az újságolvasás gyakoroltatása, megszerettetése
Megtekintés

Totális rádiózás

2020. 08. 26. hang cikk 9–10. évfolyam
Az óra célja: bemutatni a rádiós propaganda hőskorát a totális diktatúrák és a II. világháború közegében, ízelítőt adni a magyar rádiózás történetéből
Megtekintés

A társadalmi célú reklám eszközei és működése

2020. 08. 26. reklám cikk 9–10. évfolyam
Az óra célja: a reklám sajátos közlésmódjának megismerése társadalmi célú reklámok elemzése révén. A reklám működésmódjának (kifejezőeszközök, sűrítés, narratív struktúra, kódok, sztereotípiák) megfigyelése és tudatosítása. A reklámhoz kapcsolódó, az egyén szintjén megjelenő és össztársadalmi jelenségek (mintakövetés, márka és identitás; reklámterhelés, reklámszabályozás) megértése. A reklám komplex elemzése az eddig tanultak alapján
Megtekintés

A web, ahol élek

2020. 08. 26. internet cikk 7–8. évfolyam
Az óra célja: a tudatos médiahasználat elmélyítése, az önreprezentáció fontossága (én, mint virtuális állampolgár), az új médiára jellemző reklámozás tudatosítása (mém, vírusfilm, vírusmarketing)
Megtekintés

A nyomtatott sajtó

2020. 08. 26. kép cikk 5–6. évfolyam
Az óra célja: a nyomtatott sajtó kialakulásának, szerepének vázlatos ismertetése, néhány alapvető sajtóműfaj szemléletes bemutatása. Az óra alapvető pedagógiai fókusza a kreativitás erősítése. A tanulók előzetes minták és tanári támogatás révén élményszerűen gyakorolhatják a cikkírás, az újságkészítés fortélyait
Megtekintés

A rádióműsor: amit hallgatunk és amit szerkesztünk

2020. 08. 26. hang cikk 5–6. évfolyam
Az óra célja: a diákok ismerjék fel, hogy a rádióműsor szerkesztett szöveg, építsék be, hogy a szerkesztők és a hallgatók is felelősek a médianyilvánosság alakításában. Az anyag az elemzőkritikus megközelítést épp úgy erősíti, mint részvételi demokrácia digitális polgárának magatartását
Megtekintés

Reklám

2020. 08. 26. reklám cikk 5–6. évfolyam
Az óra célja: a célközönség, célcsoport fogalma. A hatáskeltés eszközeinek felismerése, működésének megértése, különös tekintettel a szlogenre. A reklám sajátos közlésmódjának megismerése társadalmi célú reklámok elemzése és készítése révén
Megtekintés

Sulihíradó, hírek, álhírek

2020. 08. 26. hír cikk 5–6. évfolyam
Az óra célja: a tanulókat a médiumok tudatos használójává és kritikus hírfogyasztóvá nevelni; megismertetni/játékosan megtapasztaltatni velük a hírszerkesztőségek munkáját; tudatosítani a hírválasztás szempontjait, a hírek különböző formáinak jellemzőit, s ezek által a hír és a valóság viszonyát
Megtekintés

Hang a rádión át

2020. 08. 25. hang cikk 3–4. évfolyam
Az óra célja: a karakterábrázolás hangos eszközeinek megismerése, hallott szöveghez kapcsolódó élmények feldolgozása, alkotás
Megtekintés

A reklám nem nyelvi kifejezőeszközei

2020. 08. 25. reklám cikk 3–4. évfolyam
Az óra célja: ismerkedés a reklám nem nyelvi kifejezőeszközeivel, különös tekintettel a szín hatására, működésére. A reklám formai elemeinek és üzenetének felismerése, tudatosítása
Megtekintés

Televíziós hírműsorok

2020. 08. 25. hír cikk 3–4. évfolyam
Az óra célja: a hírműfaj jellemzőiről tanultak elmélyítése, a televíziós hírműsorok külső jegyeinek, felépítésének megismerése, a szöveges és képi információ együttesének jelentősége
Megtekintés

Videójáték

2020. 08. 25. internet cikk 5–6. évfolyam
Az óra célja: a tanulók saját élményeiből kiindulva elemezzük kedvenc videójátékaikat. Az elemzés szempontjaival bevezetést nyújtunk a médiaoktatás komplex szemléletébe egy speciális médiaszöveg, az interaktív játékok esetében. Az elemzés szempontjai: a közönség (a felhasználó), a médiaszöveg (maga a videójáték) – a valósághoz való viszonyával, a gyártó, és a társadalmi környezet egy speciális aspektusa: társadalmi kihívások – részvételi társadalom.
Megtekintés

Játsszunk szerkesztőséget!

2020. 08. 24. hír cikk 3–4. évfolyam
Az óra célja: a nyomtatott sajtó alapműfajainak, elemi kifejezőeszközeinek megismerése, az előzetes élmények (média)tapasztalattá alakítása
Megtekintés

Mobilkommunikáció, mobilhasználat

2020. 08. 24. internet cikk 3–4. évfolyam
Az óra célja: a mobiltelefon használat során felmerülő szabályok, viselkedési normák tudatosítása, a mobilhasználat személyes kommunikációtól való eltérésének feldolgozása, a mobil eszközhasználat sajátosságainak tudatosítása
Megtekintés