Page 9 - Antalóczi Tímea – Határtalan médiakultúra
P. 9
AntAlóczy tímeA  – Pörczi zsuzsAnnA In medias res: kor-szerűen a médiáról „Egyetlen kultúra sem létezik a világon, amely mindent megengedne. És jó ideje tudjuk már, hogy az ember nem a szabadsággal kezdődik, hanem a határral, és az átléphetetlen vonallal.” Michel Foucault Mint ahogy azt a kötet címválasztása is tükrözi, a korunk és kultúránk jellemzésé­ re használt terminusok közül a határ / határtalanság fogalompár számunkra meg­ kerülhetetlen. A határtalanságot a korszak leírására talán az egyik legmegfelelőbb jelzőnek tartjuk. A határ fogalmainak központi szerepére a posztmodern gondol­ kodók is felhívják a fgyelmünket. Különösen arra, hogy az általuk posztmodern­ ként leírt korszakban beállt alapvető változás többek között a határok természeté­ ben beállt változást jelenti, és ez vonatkozik a társadalmi, fogalmi és természeti határokra is. A határ fogalma a legkülönbözőbb „iskolákhoz” tartozó gondolkodó­ kat is foglalkoztatja, többek között az idén januárban elhunyt német szociológust, Ulrich Becket is, aki a kockázati társadalom teoretikusaként írta be magát a gon­ dolkodás történetébe. Freihet oder Kapitalismus [Szabadság vagy kapitalizmus] címmel a Suhrkamp kiadónál 2000-ben jelent meg egy több részből álló tematikus interjúsorozat. Ebben Beck többek között arról beszél, hogy mi az, ami az ő gon­ dolkodásában eltér a posztmodern gondolkodástól, illetve melyek a közös elemek. 1 A posztmodern gondolkodók megközelítésében azt látja problematikusnak, hogy arról beszélnek, hogy mi nem állítható korunkról, azonban, véli Beck, itt megáll­ nak, és nem állítanak pozitív értelemben semmit erről a korábbitól elkülönített, ám megnevezésében is csak ahhoz viszonyított, „azutániként” jelölt időszakról. Mint mondja, azért vezeti be a „második modernitás” fogalmát, hogy ezzel is utaljon arra, szükségesnek látja a változás mértékéhez valóban radikálisan eltérő megkö­ zelítésmód, szemlélet kialakítását. „Az én elméletem az, hogy amivel itt dolgunk van, az egy meta-változás, a változás koordinátáiban beállt változás. Ezt a meta- változást leginkább úgy lehet megérteni, mint egyfajta dinamikát, ami akkor jött létre, amikor a modernizáció folyamata elkezdte átalakítani saját magától értetődő­ nek tekintett alapjait. A modernitás ekkor átlépett egy infexiós ponton, és elkez­ 1 A fordítások az átdolgozott angol kiadás alapján készültek: Ulrich Beck – Johannes Willms: Conversations with Ulrich Beck. Cambridge, Polity Press, 2004. Kindle file. Amazon. Beszerzés idő­ pontja: 2015. 03. 13.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14